Predpisy o ochrane osobných údajov

Tieto predpisy o ochrane súkromia (“predpisy o ochrane súkromia”) stanovujú, ako Asociácia slovenských filmových klubov, IČO: 30812976, so sídlom: Grösslingová 43, 811 09 Bratislava („ASFK“), zhromažďuje, spracováva a uchováva vaše osobné údaje.

Pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”)

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame e-mailovú adresu, ktorú nám priamo poskytnete pri registrácii na odber noviniek. Spracovávame tiež informácie zhromaždené zo súborov cookies. Pomocou cookies zbierame dáta, akým spôsobom sa dostanete na danú webovú lokalitu, kedy sa vrátite a aké stránky na danej lokalite navštívite.

 

Prečo spracovávame osobné údaje?

E-mailové adresy zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame na účely zasielania pravidelných marketingových oznámení pomocou emailu. Informácie získané zo súborov cookies používame na vyhodnotenie efektívnosti našej webovej lokality, na analýzu trendov, správu lokality a osloveniu marketingovou ponukou pomocou retargetingu.

 

Akým spôsobom spracovávame osobné údaje a kto má k nim prístup?

Vaše osobné údaje spracováva „ASFK“ na Slovensku. Tieto informácie však môžu na účely správy a hostingu databáz môžu uchovávať aj služby tretích strán, ktoré sídlia v iných krajinách Európskej únie, prípadne mimo nej. Vaše osobné údaje nesprístupníme žiadnej tretej osobe, pokiaľ si to nevyžadujú príslušné zákony.

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ktoré používame na marketingové účely, uchováme 3 roky alebo, kým nám neoznámite, že si už neželáte prijímať novinky.

 

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sa uchovávajú spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú ochranu pred ich zneužitím a stratou a nepovoleným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Ak vaše osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, najmä ak odvoláte váš súhlas s ich spracovaním, zabezpečíme primerané kroky na ich likvidáciu alebo trvalé znemožnenie ich priradenia k vašej osobe.

 

Aké máte práva?

  • právo na prístup k Vašim osobným údajom, máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame
  • právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);

 

  • právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679)
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;

 

  • právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;

 

  • právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

 

Ako získate prístup k vašim osobným údajom?

Ste oprávnení získať kedykoľvek prístup k osobným údajom, ktoré máme o vás zhromaždené, ako aj kópiu všetkých takých údajov (ak je to technicky možné), a okrem niekoľkých výnimiek, môžete tieto údaje kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť. Ak si želáte získať prístup k svojim osobným údajom alebo ich aktualizovať, kontaktujte nás na: asfk@asfk.sk

 

Ako sa odhlásiť z odberu?

Ak sa chcete odhlásiť z odberu noviniek a vyčiarknuť sa z našich kontaktných a marketingových zoznamov, môžete tak spraviť kedykoľvek; stačí nás kontaktovať na: asfk@asfk.sk alebo použiť “odkaz na odhlásenie z odberu”, ktorý sa nachádza na konci každých noviniek, ktoré prijímate.

 

Môžu sa tieto predpisy meniť?

Áno, príležitostne môže dôjsť k aktualizácii týchto Predpisov o ochrane súkromia, aby sa tak odrazili zmeny v našich prevádzkových postupoch alebo regulačné zmeny. Bez vášho výslovného súhlasu však neobmedzíme žiadne vaše práva. Všetky prípadné zmeny budú zverejnené na tomto odkaze a ak dôjde k závažným zmenám, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky, požiadavky alebo poznámky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na: asfk@asfk.sk

 

Dátum poslednej aktualizácie: 29.5.2023