Edičná činnosť

KINO-IKON

 

V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom vydáva ASFK dvakrát do roka (od roku 1996) časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze KINO-IKON, jediný časopis svojho druhu na Slovensku. Jeho obsahom sú štúdie, rozhovory, analýzy, reflexie, diskusie a prílohy venované svetovému a slovenskému filmu.
AVF logo
Vydanie publikácií finančne podporil Audiovizuálny fond.

VÝTVARNÍK AKO FILMÁR

Kino-Ikon č. 2, 2019

Recenzovanú rubriku Studium tentoraz tvoria dve výrazné české štúdie, jedna venovaná problematike francúzsko-československých filmových koprodukcií v rokoch 1958 – 1970 (David Čeněk), druhá sa venuje filmov od výtvarníkov, konkrétne tvorbe Miloša Šejna z prelomu 70. a 80. rokov (Martin Blažíček). Téma výtvarného umenia a filmu, uvádzania filmov v galériách, pokračuje aj v ďalších príspevkoch – šéf festivalu v Oberhausene L.-H. Gass píše o skulpturálnosti filmu, Franz Milec sa zameral na tvorbu Ľubomíra Ďurčeka, Jozef Červenka upozornil na výstavný projekt Bélu Tarra vo Viedni a Denisa Jašová sa venovala tvorbe Mayi Deren. V pravidelnej rubrike Kinematografická filozofia jej autorky pripravili rozhovor s americkým filmovým teoretikom Timothym Corriganom Etika a estetika reálneho; súčasťou rubriky sa stal aj preklad jeho textu Film a pavučina popisu. Číslu dominuje rozsiahla diskusia o filme Juraja Šlauku Punk je hned! a v rámci rubriky filmových a literárnych reflexií sa okrem iného Martin Palúch v dvoch rozsiahlejších príspevkoch zameral na najvýraznejšie slovenské dokumentárne filmy roka 2019.

Ostatné publikácie

 

ASFK nepravidelne vydáva aj iné filmologické publikácie a zborníky. V prípade, že vás niektorá z publikácií zaujme, môžete si ju zakúpiť v obchode KLAPKA.SK na Grösslingovej 46 alebo na http://www.klapka.sk/sk/.

VIKTOR KUBAL. Filmár – výtvarník – humorista

Autor: Rudolf Urc
Rozsah: 384 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 17,50 €

Kniha je monografickou a historiografickou prácou o živote a diele výtvarníka, karikaturistu, scenáristu, animátora a režiséra Viktora Kubala. Táto jedinečná osobnosť slovenskej kultúry obsiahla množstvo aktivít a svojím dielom prepojila umenie karikatúry, grafiky a oživenej kresby. Štúdia je výsledkom mnohoročného osobného priateľstva a dramaturgickej spolupráce Rudolfa Urca s majstrom Kubalom. Dialóg Urca s Kubalom je akoby slovná forma animácie: má prekvapujúce zvraty, ohňostroj vtipných výrokov a názorov, premyslený strih spomienok, úvah a dokladov z rôznych prameňov, pútavosť od začiatku do konca… [Ondrej Slivka] Práca Rudolfa Urca je šťastnou symbiózou pohľadu povolaného odborníka a svedectva vnímavého pozorovateľa. Autor bol dlhé roky Kubalovým dramaturgom i priateľom, pozorne si ukladal do pamäti aj na papier debaty s ním. Pri čítaní jeho textu ožíva nielen Kubal-tvorca, ale i Kubal-človek so všetkými túžbami, názormi a pochybnosťami. [Kornel Földvári]

Spletité cesty Wima Wendersa

SPLETITÉ CESTY WIMA WENDERSA

Autor: Peter Gavalier
Rozsah: 324 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov
Rok vydania: 2006
Predajná cena: 7,30 €

Monografia zachytáva ťažiskové témy a charakteristické filmárske postupy režiséra. Peter Gavalier v nej prináša odkazy približujúce nielen historický, ale aj spoločenský, umenovedný, výtvarný, hudobný a filozofický kontext Wendersovej tvorby. V rozhovore pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk Peter Gavalier povedal: „Pri analýze sa snažím vždy vychádzať zo samotného diela a rád sa nechám prekvapiť, kam ma film spontánne dovedie. Okrem toho ma k mnohým zaujímavým odkazom a inšpiráciám priviedol sám Wenders vo svojich textoch, ktoré som si dôkladne preštudoval. Azda na dielo nikoho zo súčasných režisérov nemali dejiny filmu taký vplyv ako práve na jeho dielo.“ Publikácia obsahuje biografiu režiséra, kompletnú filmografiu a fotografický materiál.

POSTAVA, HEREC, HVIEZDA VO FILME

ZBORNÍK TEXTOV Z 9. ČESKO-SLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERNCIE

Rozsah: 160 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom
Rok vydania: 2006
Predajná cena: 3,29 €

Zborník tvorí súbor príspevkov z 9. česko-slovenskej filmologickej konferencie (20. – 23. 10. 2005, Častá-Píla pri Modre). Jej hlavným organizátorom bola Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Pravidelné výročné stretnutia, ktoré striedavo pripravuje česká a slovenská strana, sa snažia udržovať nevyhnutný priestor na kritický dialóg – cieľom je premýšľanie o filme prostredníctvom spoločne navrhnutej témy. Hlavná téma 9. výročného stretnutia českých a slovenských filmológov bola zámerne „ústretovejšia“ tak pre odbornú, ako i laickú verejnosť (familiárne poznanie hereckých tvárí, fascinácia filmovými hviezdami, popularizačné profily hercov). V rámci programu konferencie sa predebatovali rôzne teoretické, historické i estetické otázky tvorenia filmových postáv, rôznych podôb herectva, lokálnej i globálnej „hviezdnosti“. Účastníci sa jednak venovali postave v širších filmových/filozofických súvislostiach, jednak sa zameriavali na konkrétne postavy a herecké výkony v domácich i svetových filmoch.

Postava, herec, hviezda vo filme

INTERPRETÁCIA A FILM

ZBORNÍK TEXTOV Z 11. ČESKO-SLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERNCIE

Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 3,29 €

Zborník Interpretácia a film tvoria príspevky z 11. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa ako pravidelné výročné stretnutie filmových teoretikov, historikov, estetikov i odborníkov z iných spoločenskovedných odborov uskutočnila od 18. do 21. októbra 2007 v Krpáčove. Hlavnou témou bola problematika interpretácie filmového diela i rôznych kontextov (jeho) filmovej kultúry. Texty v zborníku sa na jednej strane dotýkajú teoretických predpokladov interpretácie, resp. nadinterpretácie, konfliktu interpretácií a pod., na druhej strane analyzujú konkrétne diela, najmä českej a slovenskej kinematografie (Tajemství hradu v Karpatech, Muž z prvního století). Samostatnou tematickou skupinou sú príspevky venované analýze filmu Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klosa.

PEDRO ALMODÓVAR

Autori: Viktória Matáková a Petra Hanáková
Rozsah: 312 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Asociácia slovenských filmových klubov
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 7,30 €

Kniha venovaná jednému z najvýraznejších tvorcov súčasnej európskej kinematografie je ďalším pokračovaním série publikácií v edícii Camera obscura, ktoré mapujú filmovú tvorbu kľúčových európskych režisérov. Autorky sa vo svojom spoločnom profile Pedra Almodóvara pokúšajú domácemu klubovému i bežnému divákovi, povedané ich vlastnými slovami, „sprostredkovať jeho autorsky nezameniteľné, takpovediac patidifuso (dych vyrážajúce) filmové videnie podivuhodnosti človeka/sveta“. Základ profilu tvorí text Viktórie Matákovej, ktorá, opierajúc sa o štúdium materiálov priamo v Barcelone a Madride, čitateľov zasvätene vovádza do politicko-kultúrno-spoločenského kontextu Almodóvarovej tvorby a zároveň v pätnástich výkladoch predstavuje základné parametre a súvislosti každého jeho celovečerného hraného filmu. Podnetnou nadstavbou je potom text Petry Hanákovej, ktorá najmä (ale nie nutne) umenovedne poučenému divákovi ponúka sieť najzaujímavejších znakov almodóvarovského filmového štýlu. Písanie dopĺňa bohatý fotografický materiál a filmografia autora.

Sprievodca klubovým filmom

SPRIEVODCA KLUBOVÝM FILMOM

Druhé, aktualizované vydanie.

Autori: Miro Ulman a Peter Ulman
Rozsah: 544 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2003
Predajná cena: 9,92 €

Nové, prepracované a doplnené vydanie katalógu klubotéky poskytuje prehľadnú orientáciu v aktuálnom klubovom fonde ASFK. Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných kapitol. Klubotéka ASFK obsahuje abecedne (podľa distribučného názvu) radené filmové heslá so základnými filmografickými údajmi, stručným obsahom, s oceneniami a bibliografiou článkov. Kapitola Profily režisérov zahŕňa podrobné informácie o tvorcoch uvádzaných diel, zložené z filmografie, krátkej biografie, súpisu ocenení a bibliografie článkov. Publikácia obsahuje údaje o 351 filmoch a 240 profilov režisérskych osobností (77 nových filmov, 65 nových profilov). Súčasťou katalógu sú registre originálnych názvov, krajín pôvodu, režisérov, kompletný adresár slovenských filmových klubov, zoznam členov Medzinárodnej federácie filmových klubov so zoznamom festivalov, na ktorých sa udeľujú ceny poroty FICC, ďalej medzinárodné skratky štátov stanovené FIAF-om, štatistické údaje z činnosti ASFK a mnohé ďalšie praktické informácie. Na rozdiel od prvého vydania obsahuje aktuálny Sprievodca klubovým filmom aj 96 fotografií k vybraným filmovým titulom.