Filmy pre školy

Projekt FILMY PRE ŠKOLY patrí medzi výchovno-vzdelávacie projekty pre mládež už takmer 20 rokov. Je určený primárne stredoškolákom, ale v posledných rokoch ASFK rozšírila jeho nasmerovanie aj na žiakov základných škôl.

ASFK vybrala zo svojej klubotéky tie najvhodnejšie filmy na školské projekcie a podľa obsahu ich rozčlenila do kategórií, v ktorých rezonujú aktuálne spoločenské témy. Filmy reflektujú novinky na domácej a zahraničnej scéne, skvosty kinematografie a filmy oceňované porotami na rôznych festivaloch. Študenti sa nimi môžu zaoberať v rámci rôznych predmetov – slovenského jazyka, dejepisu, náuky o spoločnosti, etiky, psychológie, geografie atď. Zoznam filmov sa každoročne dopĺňa o novinky, ktoré ASFK prináša do bežnej distribúcie v sieti filmových klubov, kín a artkín na Slovensku. K týmto filmom vytvára ASFK v spolupráci s pedagogicko-psychologickými centrami metodický materiál pre učiteľov. Pomocou neho môžu pedagógovia pracovať s témou so žiakmi ďalej aj v škole. Otázky a psychologické cvičenia ich vedú k vzájomnému spoznávaniu sa, k pochopeniu témy a k odkrývaniu vnútorného sveta študentov. Zmysel práce s filmom je o to väčší, že v realite čoraz viac absentuje užší vzťah detí a rodičov. Pomocou vysvetlenia citlivých tém a zodpovedania otázok, ktoré s nimi súvisia, sa študenti môžu lepšie zorientovať v realite dnešnej doby.

ASFK sa v posledných rokoch snaží začleniť do projektu FILMY PRE ŠKOLY aj filmy vhodné pre žiakov základných škôl a vychovávať tak už od malička „náročného“ filmového diváka. Odkloniť vkus detského diváka od komerčných titulov je pre ASFK výzvou. Práve preto pripravuje pre žiakov základných škôl rôzne podporné interaktívne materiály na lepšie uchopenie témy a prácu s vybraným filmom (pexeso, interaktívne maľovanky, vystrihovačky…).

Projekcie sa konajú v spolupráci s kinom alebo filmovým klubom v príslušnom meste. Pre mnohé filmové kluby sa „školské predstavenia“ stali kontinuálnou tradíciou a fungujú na veľmi vysokej úrovni. Filmy z klubotéky ASFK prinášajú na plátno prevažne tvorbu európskych filmárov, významných svetových režisérov a prispievajú k všeobecnej vzdelanosti a prehľadu o kvalitnej súčasnej kinematografii, slovenskú nevynímajúc.

Kontaktujte nás a ponúknite stredným školám vo vašom meste projekciu vybraného filmu a spoločne mladým ľuďom ukážme, že film je nielen zábava, ale najmä umenie.

Filmy pre školy