JUBILEJNÝ 20. ROČNÍK FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE

Už vo štvrtok 21. októbra 2021 sa začne 20. česko-slovenská filmologická konferencia, tentoraz s názvom Stopy začiatkov. Na konferenciu prijali pozvanie známi českí a slovenskí filmoví historici a teoretici z rôznych centier filmových štúdií v oboch krajinách. Štvordňové výročné stretnutie, ktoré organizuje Asociácia slovenských filmových klubov, sa už tradične uskutoční v Krpáčove a potrvá do nedele 24. októbra 2021.

Konferencia nadväzuje na sériu pravidelných stretnutí zameraných na odbornú reflexiu slovenského a českého filmu v širších spoločenských, politicko-ekonomických a kultúrnych súvislostiach. Jej tohtoročná téma Stopy začiatkov nadväzuje na sériu pravidelných výročných stretnutí českých a slovenských filmových historikov a teoretikov, zameraných na odbornú reflexiu slovenského a českého filmu v širších spoločenských, politicko-ekonomických a kultúrnych súvislostiach.

Hlavná téma jubilejného 20. ročníka čs. filmologickej konferencie sa v kontexte aktuálneho 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie, dotýka jedného z jej kľúčových fenoménov: vymedzovania počiatkov, pôvodnosti, prvosti, bodov pripojení i zlomov, reštartov, období progresu, kríz, normalizácií. Zdanlivo jednoduché pomenovanie otvára možnosti reflexie najrôznejších aspektov storočného vývoja filmovej kultúry na Slovensku, jej inštitúcií, tvorby, reflexie.

Tento rok sme si zvolili tému začiatkov vo filme, venovanú 100-mu výročiu zrodu slovenskej kinematografie, ktorá oslovuje široké spektrum odborníkov nielen z oblasti filmovej vedy. Vďaka tomu vznikol jeden z najreprezentatívnejších konferenčných programov za posledné roky. Prednášať do Krpáčova prídu nielen pravidelní, ale aj noví účastníci, filmológovia, filozofi, estetici a filmári, medzi inými Miroslav Haľák, Jozef Fulka, Marian Zervan, Petr Mareš, Jana Dudková a mnohí ďalší,“ hovorí Martin Kaňuch, šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon a jeden z organizátorov konferencie.

Konferencia je priestorom pre všeobecné úvahy, konkrétne interpretácie aj prípadové štúdie. Konferenciu otvorí prvou prednáškou pod názvom Zrod národnej kinematografie alebo semióza dejín estetik a teoretik filmu Peter Michalovič. Počas štyroch dní na stretnutí svoj príspevok prednesie takmer tridsať odborníkov z Prahy, Bratislavy, Nitry a Olomouca a tiež z Viedne. Súčasťou podujatia bude aj projekcia filmu Jánošík s krátkym úvodom Davida Kollara o jeho hudbe k filmu.

Samotná konferencia pozostáva z prezentácie príspevkov jednotlivých prihlásených autorov, ako aj z premietania vzácnych archívnych filmov, ktoré sú naviazané na tému konferencie a ktoré láskavo zapožičiavajú jednotlivé filmové archívy. Výstupom projektu nie sú len samotné výročné stretnutia českých a slovenských filmológov. Dôraz sa kladie aj na širší vzdelávací efekt podujatia. Práve preto sa prednesené príspevky stávajú súčasťou zborníkov z daných konferencií, ktoré môžu fungovať ako učebnice filmovej teórie, histórie a estetiky aj mimo určeného času a miesta ich konania. Prehľad dvoch dekád histórie projektu spoločných filmologických konferencií zhŕňa doterajšie textové výstupy z jednotlivých ročníkov.

Z histórie

Projekt česko-slovenských filmologických konferencií vznikol v roku 1997 na Slovensku, konferencie organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Ich hlavným cieľom je vytvorenie priestoru pre dialóg a názorovú konfrontáciu a kritická previerka aktuálneho stavu myslenia o filme u nás. Konferencie sa konajú každý druhý rok a ich výsledkom je vydanie zborníka s príspevkami jeho účastníkov.

Projekt je predovšetkým určený filmovým kritikom, historikom a teoretikom, pedagógom i študentom filmových škôl, ako aj záujemcom z ostatných humanitných odborov. Význam týchto konferencií znásobuje aj fakt, že sa na nich zúčastňujú popri etablovaných osobnostiach slovenskej a českej vedy a kinematografie aj študenti magisterského a postgraduálneho štúdia, ktorí na nich získavajú svoje prvé vedecké skúsenosti.

Konferenciu organizačne zabezpečuje Asociácia slovenských filmových klubov v úzkej spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, s Katedrou vied o umení VŠMU a Katedrou estetiky FF UK. Zahraničnými partnermi budú Národní filmový ústav Praha, FAMU Praha. Aktuálne sa samostatným panelom na konferencii podieľa aj Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave.

 

Podujatie finančne podporil  AVF logo